Sunday, November 13, 2011

Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 03


Το Δικαίωµα στη Δηµοκρατία
1. Καθένας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει στη διακυβέρνηση της χώρας του, είτε άµεσα είτε έµµεσα, µε αντιπροσώπους ελεύθερα εκλεγµένους.

2. Καθένας έχει το δικαίωμα να γίνεται δεκτός, υπό ίσους όρους, στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας του.

3. Η λαϊκή θέληση είναι το θεµέλιο της κρατικής εξουσίας· η θέληση αυτή οφείλει να εκφράζεται µε γνήσιες εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξάγονται περιοδικά, µε καθολική, ίση και µυστική ψηφοφορία ή µε αντίστοιχη διαδικασία που να εξασφαλίζει την ελευθερία της εκλογής.Κοινωνική Ασφάλιση
Κάθε άτομο, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου, έχει δικαίωμα στην κοινωνική προστασία, (που επιτυγχάνεται) με εθνική προσπάθεια και διεθνή συνεργασία, ανάλογα με την οργάνωση και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε κράτους. Έχει επίσης δικαίωμα στην εξασφάλιση (ή στην ικανοποίηση) των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του για την αξιοπρέπειά του και την ελεύθερη ανάπτυξη τηςΔικαιώματα των Εργαζοµένων
Καθένας έχει το δικαίωμα να εργάζεται και να επιλέγει ελεύθερα το επάγγελμά του, να έχει δίκαιες και ικανοποιητικές συνθήκες δουλειάς και να προστατεύεται από την ανεργία.

2. Όλοι χωρίς καµία διάκριση, έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για ίση εργασία.

3. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα δίκαιης και ικανοποιητικής αμοιβής, που να εξασφαλίζει σε αυτόν και την οικογένειά του συνθήκες ζωής αντάξιες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και η αμοιβή να συμπληρώνεται, αν είναι απαραίτητο, με άλλα μέσα κοινωνικής προστασίας.

4. Καθένας έχει το δικαίωµα να ιδρύει µαζί µε άλλους συνδικάτα και να συµµετέχει σε συνδικάτα για την προάσπιση των συµφερόντων τουΤο ∆ικαίωµα στον Ελέυθερο χρόνο
Καθένας έχει δικαίωµα στην ανάπαυση, στον ελεύθερο χρόνο, συμπεριλαμβανομένου του λογικού περιορισμού της παιδικής εργασίας, και σε περιοδικές άδειες µε πλήρεις αποδοχές.Φαγητό και Στέγη για Όλους
1. Καθένας έχει δικαίωµα σε ένα βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίζει στον ίδιο και στην οικογένειά του υγεία και ευηµερία, συμπεριλαμβανομένης της τροφής, του ρουχισµού, της κατοικίας, της ιατρικής περίθαλψης, και των απαραίτητων κοινωνικών υπηρεσιών. Έχει ακόµα δικαίωµα για ασφάλιση σε περίπτωση ανεργίας, αρρώστιας, αναπηρίας, χηρείας, ασφάλιση στη γεροντική ηλικία, όπως και για όλες τις άλλες περιπτώσεις που στερείται της δυνατότητας αυτοσυντήρησης, εξαιτίας περιστάσεων που δεν υπόκεινται στη θέλησή του.

2. Οι μητέρες και τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και περίθαλψη. Όλα τα παιδιά ανεξάρτητα αν είναι νόµιµα ή εξώγαµα, απολαµβάνουν την ίδια κοινωνική προστασίαΤο Δικαίωµα στην Εκπαίδευση
1. Καθένας έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση. Η εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται δωρεάν, τουλάχιστον στη στοιχειώδη και βασική της βαθµίδα. Η στοιχειώδης εκπαίδευση είναι υποχρεωτική. Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση θα πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά γενικό κανόνα και η πρόσβαση στην ανώτατη παιδεία πρέπει να είναι ανοιχτή σε όλους, υπό ίσους όρους, ανάλογα µε τις ικανότητές τους.

2. Η εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ανθρώπινης προσωπικότητας και στην ενίσχυση του σεβασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και των θεµελιωδών ελευθεριών. Πρέπει να προάγει την κατανόηση, την ανεκτικότητα και τη φιλία ανάµεσα σε όλα τα έθνη και σε όλες τις φυλές και τις θρησκευτικές οµάδες, και να ευνοεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων των Ηνωµένων Εθνών για τη διατήρηση της ειρήνης.

3. Οι γονείς έχουν, κατά προτεραιότητα, το δικαίωµα να επιλέγουν το είδος της παιδείας που θα δοθεί στα παιδιά τουςΔικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
1. Ο καθένας έχει το δικαίωµα να συµµετέχει ελεύθερα στην πολιτιστική ζωή της κοινότητας, να απολαμβάνει τις καλές τέχνες και να µετέχει στην επιστηµονική πρόοδο και τα οφέλη της.

2. Ο καθένας έχει το δικαίωµα να προστατεύονται τα ηθικά και υλικά συµφέροντά του που απορρέουν από κάθε είδους επιστηµονική, λογοτεχνική ή καλλιτεχνικήΈνας ∆ίκαιος και Ελεύθερος κόσµος
Καθένας έχει το δικαίωµα να ζει σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί µια κοινωνική και διεθνής τάξη, µέσα στην οποία τα δικαιώµατα και οι ελευθερίες που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη να µπορούν να πραγµατώνονται σε όλη τους την έκτασηΥπευθυνότητα
1. Ο καθένας έχει υποχρεώσεις απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, µέσα στα πλαίσια του οποίου και µόνο, είναι δυνατή η ελεύθερη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

2. Στην άσκηση των δικαιωµάτων του και στην απόλαυση των ελευθεριών του, καθένας υπόκειται µόνο σ’ εκείνους τους περιορισµούς που ορίζονται από τους νόµους, µε αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίζεται η αναγνώριση και ο σεβασµός των δικαιωµάτων και των ελευθεριών των άλλων και να ικανοποιούνται οι δίκαιες προϋποθέσεις της ηθικής, της δηµόσιας τάξης και της γενικής ευημερίας σε µια δηµοκρατική κοινωνία.

3. Τα δικαιώµατα αυτά και οι ελευθερίες δεν θα µπορούν, σε καµία περίπτωση, να ασκούνται αντίθετα προς τους σκοπούς και τις αρχές των Ηνωµένων ΕθνώνΚανείς δεν Μπορεί να σου Αφαιρέσει τα Ανθρώπινα Δικαιώματά σου
Τίποτα σε αυτή τη Διακήρυξη δεν µπορεί να ερµηνευθεί ότι παρέχει σε ένα κράτος, σε µια οµάδα ή σε ένα άτοµο οποιοδήποτε δικαίωµα να επιδίδεται σε ενέργειες ή να εκτελεί πράξεις που αποβλέπουν στην παράβαση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών που επίσηµα αναγγέλονται σ’ αυτήν

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...